Zenon_Network Tweet Archive 1551964390571769856


Zenon_Network
Zenon

RT @FrenglishMan_: For those that are already in @Zenon_Network you can use #Syrius wallet to :

  • Stake
  • Delegate
  • Run node
  • Add liquidi…